Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym firmy QUICKWIN Wiktor Sawoniaka

1.           Postanowienie ogólne

1.1.        Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w szkoleniach otwartych, zwanych dalej „Szkoleniami”, realizowanych przez firmę QUICKWIN Wiktor Sawoniaka z siedzibą w Warszawie 04-684, przy ul.Palmowej 15E/18, posługująca się numerem NIP: 5252288635, zwana dalej Organizatorem.

1.2.        Każda osoba składająca zamówienie lub uczestnicząca w Szkoleniu zwana dalej Zamawiającym zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. Przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu  przez Zamawiającego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

1.3.        Zamawiający – jest to osoba prawna, jednostka organizacyjna, której właściwe przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zgłoszenia bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Oferta Organizatora dotycząca Szkoleń kierowana jest wyłącznie do osób prawnych, jednostek organizacyjnych, którym właściwe przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zamawiającym nie może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) k.c.

1.4.        Uczestnik – jest to osoba, która została oddelegowana, wskazana przez Zamawiającego do udziału w szkoleniu; gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jest ona jednocześnie Uczestnikiem.

1.5.        Niniejsze warunki stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną przez Organizatora w ramach Umowy zawartej drogą elektroniczną.

1.6.        Organizator nie jest odpowiedzialny za poziom nabytej przez Uczestnika wiedzy, jak również za skutki i/lub efekty wykorzystania wszelkich informacji przekazanych przez Organizatora w trakcie szkolenia.

1.7.        Wszelka odpowiedzialność Organizatora z tytułu niedochowania postanowień umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji Umowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Uczestnika lub Zamawiającego.

1.8.        Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie, gdy ich zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

1.9.        Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

2.           Organizacja szkolenia

2.1.        Lokalizacja – dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

2.2.        Liczebność grup – Organizator jednostronnie decyduje o liczebności grupy uczestniczących w szkoleniu. Grupy liczą nie więcej niż 16 osób.

3.           Odwołanie udziału oraz zmiana terminu szkolenia

3.1.        Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora to znaczy adres zwrotny osoby, która przesłała potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Decydująca jest data wpływu oświadczenia do Organizatora. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.

3.2.        W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 9 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kwotą odpowiadającą 100% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, oraz potrącenia kwoty kary umownej z wierzytelnością Zamawiającego z tytułu zwrotu wpłaconej przez niego zaliczki. W przypadku, jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Organizatora noty obciążeniowej.

3.3.        Nieobecność Uczestnika na szkoleniu nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty pełnej ceny wynagrodzenia za jego udział w szkoleniu, chyba, że zachodzą sytuacje wskazane w punkcie 3.1 lub 3.2 powyżej.

3.4.        Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować uczestników szkolenia i Zamawiającego. W przypadku dokonania odwołania lub zmiany terminu Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych kwot w całości lub zaliczenia ich na poczet innego szkolenia, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę.

4.           Opłata za szkolenie

4.1.        Cena szkolenia obejmuje udział uczestnika w szkoleniu, a przypadku szkoleń stacjonarnych dodatkowo zestaw materiałów szkoleniowych, obiad, przerwę na kawę, certyfikat ukończenia szkolenia. Organizator nie zapewnia i nie ponosi kosztów noclegu, dojazdu na szkolenie oraz parkingu.

4.2.        Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto w ING BANK SLĄSKI S.A. numer konta Nr konta 33 1050 1025 1000 0092 3970 9760 najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 6.4 (decyduje data wysłania faksu/emaila zawierającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia).

4.3.        Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy z Zamawiającym w przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego obowiązku terminowej wpłaty zaliczki, o którym mowa w pkt 4.2.

4.4.        Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaliczki lub daty przeprowadzenia szkolenia i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5.1.

4.5.        Istnieje możliwość dokonania przeliczenia płatności na inną walutę, zgodnie z obowiązującym w dniu poprzedzającym wystawienie faktury średnim kursem NBP. Płatność w obcej walucie należy zgłosić koordynatorowi szkoleń przed terminem wpłaty zaliczki o której mowa w pkt 4.2.

5.           Zgłoszenie udziału w szkoleniu   

5.1.        Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony (https://zarzadzanieczasem.pl/) lub przesłanie wypełnionego zgłoszenia, którego formularz został uzyskany od Organizatora, pocztą elektroniczną na: info@zarzadzanieczasem.pl do Organizatora.

5.2.        Przesłanie zamówienia do Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.3.        Organizator potwierdza otrzymanie zgłoszenia i akceptuje je lub odmawia jego akceptacji albo proponuje zmianę treści zgłoszenia w formie pisemnej, co należy uznać za zaproszenie do negocjacji, a nie ofertę Organizatora lub za pomocą poczty elektronicznej wedle swojego wyboru w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Brak odpowiedzi Organizatora w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z odmową akceptacji zgłoszenia.

5.4.        Przesłanie do Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub zmodyfikowanego zgłoszenia po negocjacjach jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.

5.5.        Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia akceptacji zgłoszenia lub jej odwołania w przypadku, gdy otrzyma informacje, że udział w szkoleniu Uczestnika mógłby naruszyć interes Organizatora, odwołanie takie może nastąpić bez podania żadnej przyczyny czy uzasadnienia.

6.           Gwarancja jakości          

6.1.        Uczestnik do połowy pierwszego dnia szkolenia to jest najpóźniej do lunchu może zrezygnować ze szkolenia, podając konkretny merytoryczny powód wraz z jego uzasadnieniem.

6.2.        W sytuacji opisanej w punkcie 6.1. Zamawiający nie będzie obciążony kosztem szkolenia pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących warunków:

  • pozostawienia na sali szkoleniowej wszystkich otrzymanych od Organizatora materiałów oraz
  • przesłania do Organizatora w formie e-mail lub pisemnej opisu merytorycznego powodu rezygnacji wraz z jego uzasadnieniem nie później niż w terminie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia oraz
  • opuszczenia sali szkoleniowej do połowy pierwszego dnia szkolenia, to jest najpóźniej do lunchu.

6.3.        W przypadku dokonania rezygnacji i spełnienia wszystkich warunków zgodnie z punktem 6.2. Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych kwot w całości lub zaliczenia ich na poczet innego szkolenia, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę.

7.           Charakter zajęć szkoleniowych

7.1.        Zajęcia szkoleniowe prowadzone są zgodne z Programem znajdującym się na stronie internetowej Organizatora. Organizator może dokonać modyfikacji Programu w trakcie szkolenia ze względu na dobór Uczestników, którzy zgłosili udział w szkoleniu.

8.           Prawa autorskie

8.1.        Uczestnik oraz Zamawiający przyjmują do wiadomości, że wszelkie prawa do materiałów szkoleniowych, programów, układów i scenariuszy ćwiczeń oraz do prezentowanego podczas ćwiczeń know-how przysługują Organizatorowi, zastrzeżenie to dotyczy także dokonywania opracowania utworu pierwotnego, w rozumieniu prawa autorskiego.  

8.2.        Uczestnik oraz Zamawiający zobowiązani są do niewykorzystywania w żaden sposób, w szczególności podczas organizowanych szkoleń, materiałów szkoleniowych, programów, układów i scenariuszy ćwiczeń, do których prawa przysługują Organizatorowi lub jego Licencjodawcy. Uczestnik ani Zamawiający nie ma prawa wykonywania kopii materiałów szkoleniowych jakąkolwiek techniką, ani ich przekazywania w wersji elektronicznej.

8.3.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych usług i/lub materiałów.

8.4.        Obowiązuje zakaz nagrywania oraz wnoszenia sprzętu umożliwiającego nagrywanie szkoleń audio lub wideo.

9.           Dane osobowe

9.1.        Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją umowy przeprowadzenia szkolenia, rozpatrywaniem ew. reklamacji, marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług oraz przesyłaniem informacji handlowych (w tym ostatnim przypadku pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody od Uczestnika). Każdy Uczestnik lub Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne dla realizacji umowy.

9.2.        W interesie Zamawiającego i Uczestnika leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie produktu.

9.3.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

9.4.        Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku, gdy dane podane przez Zamawiającego lub Uczestnika podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego, nazwy firmy, numeru NIP lub REGON), lub gdy dane podane przez Zamawiającego lub Uczestnika są błędne lub nieprawdziwe.

9.5.        Organizator oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

9.6.        Uczestnik zgłaszając udziału w Szkoleniu akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  z późn. zm.).  Każdy z Uczestników szkolenia ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia i wydania certyfikatu ukończenia szkolenia.

9.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem do Uczestników o zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.

10. Zmiany Regulaminu

10.1.      Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

10.2.      Zamawiający mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem i przekazać go Uczestnikom.

10.3.      Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu na stronie internetowej Organizatora, przy czym nie obowiązują one Zamawiających którzy zawarli Umowę z Organizatorem przed publikacją zmian, jak również uczestników szkoleń odbywanych na podstawie tychże umów.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.